Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Історія України, група № 15. Контрольна робота № 2,3

Харечко О.І. Історія України, група № 15.

Тема: Контрольна робота № 2

Варіант І

1. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою:

А. Союзу визволення України. Б. Головної української ради.

В. Карпато-руського визвольного комітету. Г. Товариства українських поступовців.

2.Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок :

А. початку Першої світової війни.; Б. окупації російською армією Галичини.

В. Брусиловського прориву В.  захоплення російською армією Карпатських перевалів.

3. Підкорення економічного, політичного, суспільного життя військовим  цілям називається:

А. реквізиція; Б. окупація; В мілітаризація; Г. міграція.

4.Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою:«…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою.  І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?

А. Революційна українська партія Б. Товариство українських поступовців

В. Карпато-руський визвольний комітет Г. Головна українська рада

5. Легіон Українських січових стрільців це військова частина, створена за  ініціативи.

А. Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії у 1914—1916

Б. Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії у 1914—1918.

ВКарпато-руського визвольного комітету у складі російської армії, що діяла проти австрійської армії у 1915—1917 рр.

ГТовариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916—1918 рр.

6. Більшість українських земель напередодні Першої світової війни перебували в складі:

А. Австро-Угорської імперії; Б. Російської імперії; В. Османської імперії; Г. Румунії.

7. Програма СВУ передбачала:

А автономія України у складі Австро-Угорщини;

Б автономія України у складі Російської імперії;

В утворення Української республіки;

Г заснування незалежної Української держави

8. Позначте подію, яку можна віднести до Українських Січових стрільців:

А. Формування у Німеччині

Б. Бої за гору Маківка поблизу Славська

В. Контрнаступ по лінії Кам’янець-Подільський–Тернопіль–Кременець-Дубно

Г. Брусиловський прорив

9.«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальнаодиниця, створена.

А. владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.

Б. урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.

В. командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.

Г. урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.

10. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела?

«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було  зруйнованопонад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових  споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на  1/3».

А. Галичина Б. Буковина В. Закарпаття Г. Наддніпрянщина

11. Укажіть період, протягом якого німецькі та айстро-угорські війська  здійснили Горлицький прорив.

А.вересень 1914 р. Б.травень 1915 р. В.червень 1916 р. Г.серпень 1917 р.

12. У який період Першої світової війни граф Г. Бобринський мав можливість реалізувати своюобіцянку: «…Галичина і Лемківщина – споконвічно частина єдиної великої Русі… Я буду вводититут російську мову, закон і устрій…»?

Асерпень 1914 р. – червень 1915 р. Бсерпень 1915 р. – липень 1916 р.

Влипень 1916 р. – лютий 1917 р. Гберезень 1917 р. – квітень 1918 р.

Завдання на встановлення відповідностей

13. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхньою характеристикою:

1. Г.Бобринський А. Один з керівників СВУ

2. М.Галущинський Б. Один з керівників ГУР

3. Д.Донцов В. Командир УСС до 1915р.

4. С.Петлюра Г. Галицько – буковинський генерал – губернатор

Д. Автор статті – відозви «Війна і українці»

14. Установіть відповідність між датами та подіями.

1. 1914
2. 1915
3. 1916 
4. 1917 р.

А. Узяття російськими військами фортеці Перемишль 

Б. Брусиловський прорив

В. Укладення Брестського миру

Г. Створення легіону УСС
Д. Останній наступ росіян у Галичині

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А. Створення Головної Української Ради (ГУР)
Б. Брусиловськийпрорив
В. Взяття Львова російськими військами
Г. Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

16. Установіть послідовність подій.

А. Припинення діяльності Союзу визволення України (СВУ)
Б. Створення Загальної Української Ради (ЗУР)
В. Створення Головної Української Ради (ГУР)
Г. Створення легіону Українських січових стрільців

У завдання необхідно вибрати три правильні відповіді із семи запропонованих

17. У яких боях Першої світової війни брав участь підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?

1. узяття фортеці Перемишль

2. похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну

3. бій під Мотовилівкою

4. визволення Львова

5. бій на горі Лисоня

6. похід у складі австрійської армії на Правобережну Україну

7. оборона Карпатських перевалів

18. Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?

1. створення Союзу визволення України (СВУ)

2. Брусиловський прорив

3. формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

4. укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

5. Галицька битва

6. створення Загальної Української Ради (ЗУР)

7. «українізація» частин російської армії

Відповіді на питання надсилайте на  електронну пошту Harechko30091992@gmail.com

Харечко О.І. Історія України, група № 15.

Тема: Контрольна робота № 3

1. Хто режисер і сценарист шедеврів світового кінематографа – фільмів «Звенигора» (1927 р.), «Арсенал» (1929 р.) та «Земля» (1930 р.)? (одна правильна відповідь)

А. Гнат Юра В. Олександр Довженко

Б. Лесь Курбас Г. Іван Миколайчук

2. У якій галузі промисловості зародилося масове виробниче (соціалістичне) змагання трудових колективів?

А. вугільній В. машинобудівній

Б. залізорудній Г. металургійній

3. Що спричинило голод 1921-1923 рр.?

1 )суцільна колективізація

2 )неврожай і посуха

3 )«куркульський бандитизм»

4 )державна політика хлібозаготівлі

5 )запровадження непу

А. 1,2 В. 2,4

Б. 2,3 Г. 4,5

4. Про кого йдеться? У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти «Центрально-Ірмино» в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що ґрунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

А. Микита Ізотов В. Павло Постишев

Б. Олексій Стаханов Г. Володимир Затонський

5. Комплекс заходів, уживаних компартійно-радянським керівництвом у 1920-х – 1930-х роках, що мали на меті розбудову й модернізацію промисловості, увійшов в історію під назвою

А. інкорпорація В. коренізація

Б. колективізація Г. індустріалізація

за збереження контролю держави за

економікою

6. Що було характерним для процесу колективізації в УСРР? (3 варіанти відповіді)

1 масовий добровільний вступ селян до колгоспів

2 проведення кампанії з розкуркулювання заможного селянства

3 ліквідація системи державної хлібозаготівлі

4 розширення мережі машинно-тракторних станцій

5 державне стимулювання приватних присадибних господарств

6 запровадження внутрішніх паспортів для населення міст і новобудов

7 майнове розшарування колгоспного селянства

7. Які поняття та терміни відображають суть нової економічної політики?

1 стаханівський рух                                                               4 продрозкладка

2 господарський розрахунок                                                 5 кооперація

3 коренізація                                                                           6 продподаток

8.Які терміни характеризують соціально-економічний та культурний розвиток радянської України в 1929-1938 рр.? (3 варіанти відповідей)

1) тоталітарний режим                                                                                         

2) соцреалізм

3) госпрозрахунковітрести                                                                                                      

4) непмани

5)«розстріляне відродження»                                                                              

6) ревкоми

Відповіді на питання надсилайте на  електронну пошту Harechko30091992@gmail.com


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net