Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

Дюмен О. В.                  Завдання з української мови для учнів     гр.№№ 12 і 13

(згідно розкладу 15.06 19.06)

Тема. Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

Завдання:

  1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо написання формального есе (есе-дослідження) та критеріями його оцінювання

https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-ukrayinskoyi-movy-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/ .

  • Написати есе (есе-дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

Тема. Контрольна робота № 3  за темою    «Орфографічна норма»  (тестові завдання)

Завдання: 1-18 – вибрати правильний варіант відповіді

  1. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) вул…чка, оч…рет, ч…мпіон, юр…сдикція;    б) ф..стиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти;

в) зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж;             г) ал..горія, скл..піння,ш..ренга, дон..чка.

            2.   Без апострофа треба писати всі слова рядка:

а) мор..як, за..ява, різдв..яний, м..який;                 б) зв..язок, п..юре, б..юджет, духм..яний;

в) цв..ях, зор..яний, рел..єф, ф..юзеляж;                г) під..йом, зар..яд, карб..юратор, об..єм.

            3.   М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) голубон..ці, стіл..чик, злаз..те;                           б) кін..цівка, крад..кома, чист..те;

в) сіл..ський, наріж..те, дивац..кий;                      г) молот..ба, глян..те, пятдесят…

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку в чергуванні приголосних:

а) кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

б) латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;

в) бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

г) сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

а) перс..ні, випус..ний,тріс..нути;                          б) аген..ство, капос..ний, якіс..ний;

в) артис..ці, хрус..нути, зас..ланий;                       г) влас..ний, ціліс..ний,шелес..нути.

6. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка: 

а) блаки(т/тт)ю, сестри(ч/чч)ин, пі(д/дд)анство;  б) ста(т/тт)ями, безсмер(т/тт)я, нездола(н/нн)ий;

в) ста(т/тт)ей, подоро(ж/жж)ю, страй(к/кк)ом;     г) народже(н/нн)ий, довкі(л/лл)я, пі(в/вв)ідра.

7. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:

а) ро..чин, ..формувати, бе..хребетний;                б) бе..перешкодний, ро..колоти, ..тесати;

в) бе..порадний, ..повістити, ..читати;                  г)  ро..галуження, бе..крилий, ..судомити.

8. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка:

а) ..творення, ..котити, ..шивач;                             б) ..фабрикувати, ..тяжка, ..пуск;

в) ..чесати, ..кинути, ..цілення;                              г) ..тишити, ..терпіти, ..чинити.

9. Оберіть рядок, у якому з великої літери потрібно писати лише перше слово власної назви:

а)  (З,з)елена (Н,н)еділя, (В,в)елика (В,в)ведмедиця (сузір’я);

б) (С,с)вято (Т,т)рійці, (Г,г)олова (В,в)верховної (Р,р)ади;

в) (К,к)онституція (У,у)країни, (П,п)агорб (С,с)лави;

г) (К,к)римський (П,п)івострів, (Ч,ч)орне (М.м)оре.

            10. НЕ всі власні назви пишуться в лапках у рядку:

а) будинок відпочинку Зоря, станція метро Контрактова площа, кав’ярня Затишок, готель Золотий колос;

б) журнал Наука і суспільство, Слово о полку Ігоревім, санаторій Медобори, компанія Дженералмоторс;

в) повість Тіні забутих предків, підручник Історія України, пісня Стоїть гора високая, епоха Відродження;

г) газета Бульвар, кінофільм Таксі-2, дискусійний клуб Діалог, оперета Сильва;

д) медаль За відвагу, корабель Титанік, соната Місячна.

11. Укажіть рядок, у якому в одному зі слів допущено помилку під час переносу:

а) яр-лик, якнай-легше, стін-газета, зі-в’янути, са-джанець;

б) І. П.-Котляревський, без’-язикий, дово-джу, по-клик, буль-йон;

в) сер-йозно, нянь-чин, вій-сько, дзьо-бати, вояч-чина;

г) мен-ший, зап’я-стний, товари-ство, ви-мкнути, під-йом;

д) сиві-ють, три-гранний, су-джу.

12. Разом треба писати кожне слово рядка:

а) пів/Болгарії, пів/сотні, напів/притомний;                    б) напів/темрява, напів/чагарник, пів/Києва;

в) пів/апельсина, напів/м’який, пів/години;                    г) пів/біди, пів/Америки, напів/землянка;

д) пів/коло, напів/сонний, пів/Туреччини.

13. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку:

а) розлого/крислатий дуб/велетень;                      б) мерехтливо/голубе край/небо;

в) барвисто/пахучий лісо/степ;      г) кисло/солодкий чорно/слив;      д) шовковисто/зелений вербо/ліз.

14. Усі слова пишуться окремо в рядку:

а) з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому;                б) під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то;

в) пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли;                                             г) ніби/то, авже/ж, ані/трохи, не/той;

д) ходи/но, все/ж/таки, без/угаву, уві/сні.

15.  Літеру і на місці пропуску треба писати в усіх словах іншомовного походження рядка:

а) Ч..каго, м..шень, соц..олог;         б) Флор..да, нотар..ус, к..моно;      в) Дон К..хот, сандв..ч, ек..паж;

г) Т..бет, лаб..ринт, г..рлянда;         д) Мер..ме, станц..я, шп..нат.

16.  М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах іншомовного  походження в рядку:

а)  квінтил..йон, вол..єр, прес-пап..є;                    б)  ал..фонс, гіл..йотина, сек..юриті;

в) Джул..єтта, лос..йон, р..юш;       г)  він..єтка, бракон..єр, пен..юар;  д)  кабал..єро, кал..ян, рез..юме.

17.  Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з йо:

а) Ока…мов, Син…в, Ма…ров, Грач…в;                                   б) Вороб…в, За…мов, Пана…тов, Руч…в;

в) Корол…в, Солов…в, Хмел…в, Алф…рова;               г) Лихач…в, Парф…нов., …сипов, Горбач…в;

д) Вер…вкін, Корол…в, …лкін, Пугач…в.

18.  Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку:

а) плани не/здійснені; не/прогріта сонцем земля;  

б) не/заплетена, а розплетена коса; не/випитий сік;

в) не/спростовані нею чутки; не/скопані ділянки;

г) не/зважаючи на дощ; ще не/оголошені результати;

д) ніким не/порушене питання; не/знайдені скарби.

Завдання  19 відкритої форми.

            19. Запишіть поданий текст, дотримуючись орфографічних норм.

Остан..ім часом з..явилося багато охочих «удосконалити» текст (Д, державного (Г, г)імну (У, у)країни. Одні в..ажают.., що текст застарів, інших дивує, що там ідет..ся не про ворогів, а про вор..жен..ків. Тобто дивує, що слово з негативним забарвленням (у/в)жите з пес..ливим наростком і/й що цей вірш (П, п)авла (Ч, ч)убин..с..когооп..нився на найвищому щаблі символів нашої (Д, д)ержави.

Критикам слів нашого (Г, г)імну раджу зв..рнутися до подібних творів інших народів. Гімн (Г, г)реції, текст якого (Д, д)іонісій (С, с)оломос написав у/в першій третині ХІХ століт..я, під час борот..би (Г, г)рец..кого народу за визволення з (Т, т)урец..кого (Я, я)рма, поч..наєт..ся так: «Впізнаю тебе (волю) з удару твого грізного меча. Впізнаю тебе з погляду, яким ти силоміц.. краєш.. землю».

Що ж маємо тепер? (Г, г)реція вже понад півтора століт..я віл..на, хоч і/й втратила багато своїх земел.. і/й найбіл..шу перлину (В, в)ізантійс..кої (Д, д)оби — (К, к)онстантиноп..л… З погляду сучасних реалій багато що в текстах (Г, г)імнів (К, к)раїн застаріло, якщо підходити формал..но. Але у/в тому і/й річ, що (Н, н)аціональні (С, с)имволи не старіют… Вони постают.. у/в певні моменти історії кожного народу і/й залишаються з ними назавжди (О. Пономарів).

            Критерії оцінювання: 1 – 18 завдання – по 1 б., 19 завдання – 3 б.

Тема.  Контрольна робота №4 за темою «Морфологічна норма».

Завдання: 1-10 вибрати правильний варіант відповіді.

  1. Спільний рід мають усі іменники рядка:

а) нероба, забіяка, юрист, бідолаха;                       б) незграба, суддя, тренер, сирота;

в) ледащо, лівша, рева, листоноша;                       г) староста, професор, зануда, базіка;

д) ябеда, замазура, вельможа, роззява.

2. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до чоловічого роду:

а) підручник, путь, розгляд, фікус;                        б) розпродаж, Сибір, біль, дріб;

в) грім, трудяга, особа, пенсне;                             г) Київ, Львів, Тбілісі, Лондон;

д) професор, собака, староста, плакса.

3. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до IV відміни:

а) лікарня, ідея, зоря, рівня;            б) яблуня, знання, ґавеня, ім’я;       в) білченя, рідня, левеня, каченя;

г) проміння, здоров’я, доля, земля;            д) хлоп’я, кошеня, маля, плем’я.

4. Лише в однині вживаються всі іменники рядка:

а) вазон, прикрість, зелень;             б) Крим, молоко, залізо;                  в) Дністер, козацтво, ім’я;

г) людство, сум, мальва;                 д) радість, золото, вітер.

5. Немає помилки в рядку:

а) спілкуватися з Бучаком Остапом Ігоровичом;      б) звернутися до Василенко Йосипа Богдановича;

в) відвідати ПетринякЛюбославуАндрієвну;            г) гостювати в Чижа Володимира Карповича;

д) допомогти Васюті Оксані Станіславівній.

6. Лише в множині вживаються всі іменники рядка:

а) Карпати, проблеми, вечорниці;             б) входини, народи, Альпи;

в) дріжджі, заручини, обличчя;                  г) перемовини, двері, ножиці;

д) уста, м’ясниці, перешкоди.

7. У яких іменниках у формі орудного відмінка однини подовжуються м’які приголосні:

а) заполоч, блакить, височінь;        б) нехворощ, фальш, суміш;           в) повість, любов, річ;

г) мати, гордість, північ;                 д) радість, ніч, розкіш.

8. До першої відміни належать усі іменники варіанта:

а) ясла, кума, площа, межа;                        б) староста, хлоп’я, вулик,  кузня;

в) сестра, воєвода, суддя, верба ;   г) кенгуреня, душа, дорога, ріка ;  д) жага, Лука, чебуречна, миля.

9.Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники у варіанті 

а) ваза, речовина, кислота;             б) тиша, свобода, глибина;             в) калина, малеча, посада;

г) мелодія, береза, справа;               д) спальня, Європа, буква.

10. Граматично правильне продовження речення Ректорат університету щиро вітає з перемогою в олімпіаді… наведено у варіанті:

а) Степана Бондар;               б) Василя Пономаренко;                 в) Оксану Князевич;

г) Світлану Дрімлюга;         д) Максима Горболіс.

Завдання 11-12 на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між словами в рядку і їхніми граматичними характеристиками.

1. Жага, Лука, чебуречна, миля;    2. Крим, молоко, залізо;      3. Ваза, речовина, кислота;            

4. Козеня, курча, слоненя. 5 Плем’я, полум’я, ім’я.

а) Лише в однині вживаються всі іменники рядка.

б) До першої відміни належать усі іменники рядка

в) До четвертої відміни належать усі іменники варіанта

г) Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку

12. Установіть відповідність між граматичними характеристиками і словами в рядку.

1. Вальс, Кавказ, завод;                    2. Лондон, Збруч, Мороз;   3. Танець, стрілець, палець;       

4. Хвастун, парашут, хокеїст;         5. Корінь, прохач, явище.    

а) Літеру е (є) треба писати в орудному відмінку в усіх словах рядка;        

б) Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

в) Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку

г) Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка одними мають усі іменники в рядку

Завдання  13 -14 відкритої форми.

13. Поставте слова в кличному відмінку:

Оксана Миколаївна, пан Президент, колега Ковальчук, сестра Іринка, Юрій Петровичу.

14. Знайдіть і виправте (де потрібно) морфологічні помилки:

Кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно, довгий тунель, важкий путь, перспективний інженер, багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно, непосидючий хлоп’я, молода леді, лікувальне алое, убога сирота, повноводе Конго, кольорове драже.

15.  Прочитайте фрагмент поезії. Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників твердої групи

З того часу в Україні жито зеленіє;

Не чуть плачу, ні гармати, тільки вітер віє,

Нагинає верби в гаї, а тирсу на полі…

Критерії оцінювання:

•        правильні відповіді на 1 – 10 завдання – по 0.5б;    11 – 14 завдання  – по 1б; 15 – завдання – 2б.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net