Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Алгебра і початки аналізу. Геометрія. (22 гр.)

Група № 22

ВОВК Т. П.    МАТЕМАТИКА

Алгебра і початки аналізу

Тема:Повторення. Похідна та її застосування

Підручник : Г.П. Бевз,В.Г.Бевз  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10клас., Київ видавничий дім «Освіта» 2019

Завдання:

І. Повторити §14-19 ст.113-148

1)як знайти значення похідної в точці;

2) що називають приростом аргументу, як його позначають;

3) що називають приростом функції, як його позначають;

4)як знайти приріст функції в точці;

5) як знайти похідну функції в даній точці;

6) чим є похідна функції в точці;

7) чим є похідна функції на проміжку;

8) що називають диференціюванням функції;

9)як знаходять похідну суми двох функцій;

10) як знаходять похідну добутку двох функцій;

11) як знаходять похідну частки;

12) таблицю похідних найпростіших функцій;

13) чому дорівнює похідна степеня з натуральним показником;

14) чому дорівнюють похідні тригонометричних функцій;

15) як знайти похідну складеної функції;

16) у чому полягає фізичний і геометричний зміст похідної;

17) алгоритм дослідження функції на зростання і спадання;

18) алгоритм дослідження функції на точки екстремуму та екстремуми;

19)алгоритм дослідження функції та побудови її графіка;

20) алгоритм знаходження найбільшого та найменшого значення функції на заданому проміжку;

ІІ. Розв’язати вправи:517, 567, 592, 646, 696, ст.117-150

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Алгебра і початки аналізу

Тема:Повторення. Інтеграл та його застосування

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І. Повторити §8-12 ст.74-112

1)що називають первісною для заданої функції;

2)основну властивість первісної;

3) що називають невизначеним інтегралом;

4)таблицю первісних (невизначених інтегралів);

5)правила інтегрування (правила знаходження первісних);

6) що називають криволінійною трапецією;

7) теорему про площу криволінійної трапеції;

8)що називають визначеним інтегралом функції f(x) на проміжку ;

9) у чому полягає геометричний зміст визначеного інтеграла;

10) у чому полягає фізичний зміст визначеного інтеграла;

11) формулу Ньютона-Лейбніца;

12) властивості визначеного інтеграла;

13) формулу для обчислення площ плоских фігур ;

14)як застосовують визначений інтеграл у фізиці

ІІ. Розв’язати вправи:517, 567, 592, 646, 696, ст.117-150

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Алгебра і початки аналізу

Тема: Підсумкова контрольна робота. Підсумковий урок

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

Розв’язати  завдання № 9 з підручника (перевірте свою компетентність)

ст. 89-90.

Критерії оцінювання:

1-7 завдання по 1балу;

8 завдання 2 бали;

9 завдання 3 бали.

Геометрія

Тема:Розв’язування вправ. Підготовка до контрольної роботи

 Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І. Ще раз повторити §5-7 ст.216-235:

1)що називають тілом обертання;

2) яке геометричне тіло називають циліндром (що називають віссю циліндра, основами циліндра, радіусом циліндра, діаметром циліндра);

3)що називають бічною поверхнею циліндра, твірними циліндра,висотою циліндра;

4) які бувають перерізи циліндра ;

5) яке геометричне тіло називають конусом (вісь конуса, вершина конуса, висота конуса, основа конуса, радіус конуса, діаметр конуса, твірні конуса);

6)що називають бічною поверхнею конуса;

7) які бувають перерізи конуса площинами;

8) яке тіло називають кулею (центр, радіус, діаметр кулі);

9)що називають сферою  (центр, радіус, діаметр сфери);

10) яким може бути взаємне розміщення кулі і сфери

ІІ. Розв’язати вправи:завдання 7(перевірте свою компетентність) ст.239-240

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Геометрія

Тема:Контрольна робота № 3. Тіла обертання

Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

Розв’язати  завдання для перевірки знань до §5-7  ст.242

Критерії оцінювання:

1-7 завдання по 1балу;

8 завдання 2 бали;

9-10 завдання (одне за вибором) 3 бали.

Геометрія

Тема:Повторення. Координати та вектори в просторі

Підручник : Г.П. Бевз,В.Г.Бевз  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 10клас., Київ видавничий дім «Освіта» 2019

Завдання:

І. Повторити §34-37 ст.251-274

1) повторити що називають прямокутною системою координат в просторі;

2) що називають координатними осями, початком координат;

3) формулу для обчислення відстані між двома точками;

4) формулу для знаходження координат середини відрізка;

5) симетрію відносно точки та площини; 1) як зображають вектори;

6) що називають координатами вектора;

7)які вектори називають нульовими? Як їх позначають;

8) що називають сумою та різницею векторів;

9) які вектори називають рівними;

10) які вектори називають протилежними;

11) які вектори називають колінеарними, ознаку колінеарності векторів;

12) які вектори називають компланарними;

13) що називають модулем вектора і як його знайти;

14)  чому дорівнює скалярний добуток векторів;

15)як знайти кут між векторами;

16) умову перпендикулярності двох векторів

ІІ. Розв’язати: самостійну роботу № 9 ст.278(варіант за вибором)

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)

Геометрія

Тема:Повторення. Многогранники

 Підручник : О.Істер  Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. , Matematyka-11-klas-Ister-2019.pdf, видавництво Київ «Генеза» 2019

Завдання:

І.Повторити §1-4 ст.173-209:

1) що називають многогранником (грані, ребра, вершини многогранника);

2) який многогранник називають опуклим;

3) що називають призмою (основи призми, бічні грані, бічні ребра, висота,діагональ призми);

4) яку призму називають прямою,яку похилою, а яку правильною;

5) що називають площею повної поверхні призми;

6) що називають площею бічної поверхні призми, теорему про площу бічної поверхні призми;

7)перерізи многогранника;

8) яке тіло називають паралелепіпедом (прямий паралелепіпед, похилий паралелепіпед);

9)що називають протилежними гранями паралелепіпеда;

10) властивості паралелепіпеда;

11) прямокутний паралелепіпед, виміри прямокутного паралелепіпеда;

12) формулу для обчислення довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда;

13) яку фігуру називають кубом;

14) який многокутник називають пірамідою (основа піраміди, бічні грані піраміди,вершина піраміди, бічні ребра піраміди, висота піраміди);

15) що називають площею повної  поверхні піраміди;

16) формула площі бічної поверхні піраміди;

17) яку піраміду називають правильною її властивості;

18)що називають діагональним перерізом піраміди;

19)який многогранник називають правильним, властивості правильних многогранників.

ІІ. Розв’язати вправи:1.18,  2.11,  3.14,   4.8, ст.181-210

ІІІ. Переглянути відео (пояснення даної теми)


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net