Профтехосвіта
 • slides
 • slides
 • slides
 • slides

Структура посадової інструкції та відповідність займаній посаді

Техніка пошуку роботи (гр.23)

Предмет: Tехніка пошуку роботи

Тема уроку. Структура посадової інструкції та відповідність займаній посаді (гр.33)

При прийомі на роботу новоприйнятого працівника інспектор відділу кадрів (або уповноважена особа) повинен ознайомити з посадовою інструкцією відповідно до посади, на яку здійснено працевлаштування.

Посадова інструкція — документ, що встановлює виробничі повноваження кожної посади та містить вимоги до виконання обов’язків працівника, що займає цю посаду, а саме:

 • завдання;
 • функції;
 • основні права;
 • обов’язки і відповідальність працівника при здійсненні ним трудової діяльності відповідно до займаної посади.

Посадова інструкція — невід’ємна частина трудового договору між підприємством, в особі керівника, та працівником. Трудовий договір може бути строковим або безстроковим.

Структура посадової інструкції складається з таких розділів:

 • загальні положення;
 • вимоги до кваліфікації: опис рівня освіти, а також знань, умінь і навичок, відповідних займаній посаді;
 • посадові обов’язки: зміст робіт на робочому місці;
 • критерії успішності виконання трудових обов’язків;
 • права працівника;
 • права і обов’язки керівника працівника;
 • взаємовідносини: трудові стосунки за посадою;
 • відповідальність працівника.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкової організації                         Директор підприємства (організації)

_____________________ ПІБ                                 ________________________ ПІБ

«__»________________ ___20 року                      «__»________________ ___20 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКА

Завдання та обов’язки

Під керівництвом більш кваліфікованого працівника виконує роботу з проведення необхідних технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку устаткування та систем у лабораторних умовах і на об’єктах, стежить за їх справним станом.

Бере участь у проведенні експериментів і випробувань, підключає прилади, реєструє необхідні характеристики та параметр і виконує оброблення одержаних результатів. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної документації у виготовленні макетів, а також у випробуваннях і експериментальних роботах. Виконує роботу зі збирання, оброблення і накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної інформації.

Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію. Вивчає з метою використання в роботі довідкову і спеціальну літературу. Бере участь в обґрунтуванні економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить необхідні зміни і виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення виконуваної роботи.

Приймає та реєструє документацію і кореспонденцію з виконуваної роботи, що надходить, забезпечує її збереженість, веде облік проходження документів і контролює терміни їх виконання, а також здійснює технічне оформлення документів, закінчених діловодством. Систематизує, обробляє і готує дані для складання звітів про роботу. Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: нормативно-правові акти та довідкові матеріали за тематикою роботи; основні методи виконання налагоджувальних робіт; термінологію, яка застосовується в спеціальній і довідковій літературі, робочих програмах та інструкціях; чинні стандарти і технічні умови на технічну документацію, що розробляється, порядок її складання та правила оформлення; послідовність і техніку проведення вимірювань, спостережень та експериментів; контрольно-вимірювальну апаратуру і правила користування нею; основи технології виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, принципи роботи і правила експлуатації устаткування, що використовується, методи огляду устаткування і виявлення дефектів; методи і засоби вимірювання параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування, виконання технічних розрахунків, графічних та обчислювальних робіт; технічні засоби одержання, оброблення і передавання інформації; правила експлуатації обчислювальної техніки; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок ведення обліку та складання звітності; методи розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ведення діловодства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Технік I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка II категорії — не менше 1 року. Технік II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка — не менше 2 років. Технік: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Ознайомлений _______________________________

«___» _______________ 20___ року

Завдання: вивчити мету, завдання і структуру посадової інструкції.

З повним конспектом можна ознайомитися за посиланням http://www.splicey.org.ua/metod_r/burak_24_02_2015.pdf

Тема уроку. Психологічна адаптація в колективі та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

Кожен працівник проходить певний період адаптації в новому колективі та на новому робочому місці. І термін цього періоду — індивідуальний. Поняття «адаптація» означає процес ознайомлення та вивчення нових обставин, пов’язаних із виконанням посадових обов’язків на новому робочому місці та в оточенні нових людей.

Види адаптації поділяють на дві основні групи: виробничу і позавиробничу. Позавиробнича адаптація відноситься до сфери особистого життя співробітника. Невелика кількість підприємств ставиться до цього серйозно, вважаючи це справою індивідуальною.

Виробнича адаптація включає «звикання» до роботи в новій організації:

 • професійну адаптацію (входження у виробничий процес);
 • соціально-психологічну (входження в колектив);
 • організаційно-адміністративну (встановлення трудових стосунків з посадовими особами);

— санітарно-гігієнічну (на рівні звикання до розпорядку та режиму роботи)

            Корисні рекомендації щодо адаптації новоприйнятим працівникам:

1. Пам’ятайте, що адаптація — процес який проходить кожна людина, яка опинилась в нових життєвих обставинах.

2. Не поспішайте встановлювати особисті стосунки з іншими людьми, зосередьте свою увагу на сумлінному виконанні посадових обов’язків.

3. Перш за все слід вивчити нові обставини виконання виробничих завдань.

4. Будуйте здорові професійні стосунки з керівником, вивчаючи всі аспекти нової співпраці.

5. Не розповідайте малознайомим співробітникам проблем і складностей особистого життя.

6. Будьте до всіх доброзичливими та не обтяжуйте оточуючих нав’язливими розмовами з метою сподобатись.

7. Сконцентруйте своє спілкування із співробітниками на тонкощах виконання роботи.

8. Не поспішайте висловлювати свої враження

9. Пам’ятайте, що особисті стосунки з колегами по роботі будуються значно довше, ніж вивчення самої роботи. Бо кожна людина це загадка зі своїм внутрішнім світом.

            Серед основних документів на підприємстві є правила внутрішнього трудового розпорядку, які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу.

            Правила визначають:

 • трудовий розпорядок на підприємстві;
 • порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
 • основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
 • застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.

Завдання: вивчити корисні рекомендації щодо проходження періоду адаптації на новому робочому місці.

З повним конспектом можна ознайомитися за посиланням http://www.splicey.org.ua/metod_r/burak_24_02_2015.pdf

Тема: Професійна самореалізація працівника

Професійна самореалізація працівника — це розвиток особистості відповідно до визначених цілей, намірів, здібностей, можливостей, потреб, пов’язаних із вдосконаленням своєї професійної діяльності та передбачає уявлення якою особистість хоче бачити себе в майбутньому. Умовою професійної самореалізації служить першу чергу , мотивація працівника. Далі можна розглядати потребу людини в реалізації свого внутрішнього потенціалу в основі якої є самопізнання — відкриття в собі нових можливостей , потреба пізнання власного «Я», внаслідок чого вона отримує внутрішню гармонію і психологічну зрілість. Професійна самореалізація досягається послідовністю дій для досягнення мети, відкриття себе, побудовою власної самодисципліни шляхом виховання волі, наполегливості, цілеспрямованості. Самопізнання дає змогу особистості для самовизначення — професійного та особистісного. На шляху розвитку професійної самосвідомості відомі дослідники Деркач А.О., Москаленко О.В. та інші визначають наступні етапи: — неусвідомленості (процес адаптації); — розвитку (пізнання та відтворення); — професійного самовизначення(формування в свідомості образу професіонала); — професійного навчання (здобуття рівня кваліфікації); Найняли тридцять коректорів, щоб уникнути помилки, і все одно на титульному листі видання стояло «Британська енциклопудія». І. Ільф, Е. Петров 97 — молодого спеціаліста (підвищення рівня кваліфікації); — етап професіонала (відтворення в усвідомленому стані); — етап майстра (готовність передавати професійний досвід іншим) В основі професійної самореалізації працівника має лежати прагнення: — до самовиховання; — до професійного навчання; — до підвищення рівня кваліфікації; — досягнення звання «майстер своєї справи»; — до піднесення на високий рівень професійної кар’єри; — досягнення керівної посади. 5. Закріплення нового матеріалу: 5.1. Назвіть етапи професійної самореалізації. 5.2 Від чого залежить становлення працівника-професіонала? 5.3. Опишіть свою мрію: яких професійних вершин ви хочете досягти? 6. Зробити підсумок вивчення предмета. 7. Підведення підсумків стосовно вивчення предмета. 98 99 Додатки до уроку 1.2. «Важливість правильного вибору професії в житті» 100 Для того, щоб перевірити, наскільки ти готовий зробити перші кроки у виборі професії, пропонуємо виповнити анкету

Тема: Підсумкова контрольна робота

Напишіть твір-роздум «В якій професії я можу реалізувати себе та принести максимальну користь суспільству» і надішліть на електронну адресу olgaigor29@ukr.net.

Щоб перевірити власні припущення можете пройти тестування за посиланням http://prof.osvita.org.ua/uk/determine/testing/index.html.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net