Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Освоєння техніки виконання ремонту двигуна(приладів електроустаткування)

Гр. №33 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «С»

Тема уроку: Освоєння техніки виконання ремонту двигуна(приладів електроустаткування).

Ремонт акумуляторної батареї. Термін служби акумуляторних батарей за умови правильної експлуатації їх та своєчасного догляду за ними становить чотири роки або 75 тис. км пробігу автомобіля. Проте цей термін може значно скорочуватися в разі порушення правил експлуатації та зберігання батарей. На технічний стан акумуляторних батарей особливо впливають забруднення електроліту, робота й зберігання при підвищеній температурі електроліту та низькому його рівні, порушення режимів заряджання, заливання електроліту підвищеної густини (це найчастіше буває, якщо замість дистильованої води для доведення рівня в акумулятори додають електроліт). Усе це може привести до небезпечних несправностей.

Основні несправності’. • підвищене само розряджання; • короткезамиканнярізнойменних пластин; • сульсратація пластин; • корозіярешітокпозитивних пластин. Крім того, під час експлуатації батарей відбуваються: • окисненняполюснихштирів і наконечників; • розтріскування мастики й появатріщин у баці, кришках, щоспричиняєпідтіканняелектроліту.

Саморозрядження акумуляторноїбатареїпід час їїексплуатації та зберіганнявиникає через утворення в активніймасі пластин місцевихструмів, щопояснюєтьсяпоявоюелектрорушійноїсилиміж оксидами активноїмаси та решіткою пластин. Крім того, в разітривалогозберіганняелектроліт в акумуляторівідстоюється, й густинайогонижніхшарівстаєбільшою, ніжверхніх. Цепризводить до появирізниціпотенціалів та виникненнязрівнювальнихструмів на поверхні пластин.

Нормальнесаморозрядженнясправноїбатареї становить 1…2 за добу. Причинами підвищеногосаморозрядженняможуть бути:

/ забрудненняповерхнібатареї;

/ застосування для доливаннязвичайної (не дистильованої) води, щоміститьлуги та солі;

/ потрапляннявсерединуакумуляторівчастинокметалу та іншихречовин, якісприяютьутвореннюгальванічних пар.

Для усуненнянесправностіслідпротертиповерхнюбатареїабозамінитиелектроліт, промившивнутрішнюповерхню бака.

До ознак короткого замикання всередині акумулятора належать «кипіння» електроліту та різке зниження напруги, що найчастіше спричиняється осипанням активної масі й руйнуванням сепараторів. В обох випадках треба розібрати акумуляторну батарею й замінити несправніе лементи.

Сульфітація пластин — це утворення на них великих кристалів сірчанокислого свинцю у вигляді білого нальоту. При цьомузбільшуєтьсяопіракумуляторів. Великі кристали сульфату свинцю закривають пори активної маси, перешкоджаючипрониканнюелектроліту та формуванню активної маси під час заряджання. Внаслідок цього активна поверхня пластин зменшується, а отже, знижується ємність батареї. Ознака сульфітації пластин: під час заряджаннябатареїшвидкозбільшуютьсянапруга та температура електроліту й відбуваєтьсябурхливегазовиділення («кипіння»), а густинаелектролітупідвищуєтьсянеістотно. При наступному розряджанні й особливо вмиканні стартера батарея швидко розряджається через малу ємність.

Основні причини сульфітації:

/ розряджаннябатареїнижче 1,7 В на один акумулятор;

/ оголення пластин унаслідокзниженнярівняелектроліту;

/ тривалезберіганнябатареї без підзаряджання (особливо — розрядженої);

/ велика густинаелектроліту;

/ тривалекористування стартером під час пуску двигуна.

Невеликусульфітацію пластин можнаусунутипроведенням одного абокількохциклів «заряджання—розряджання». Для цьогоакумуляторну батарею треба повністюзарядити й довести густинуелектроліту в ній до нормальної (1,285 г/см3), доливаючиелектролітгустиною 1,4 г/см3 абодистильовану воду. Потімслідрозрядити батарею через лампу струмом силою 4…5 А до напруги 1,7 В на один акумулятор і визначитирозряднуємність. Післяцьогопотрібнозвестиємність до температури +30 °С, користуючись формулоюде £>л — ємністьбатареї, зведена до температури + ЗО °С; Q — розряднаємність, добутамноженнямсилирозрядного струму на час розряджаннябатареї в годинах; / — середня температура електроліту (пів сума температур, виміряних на початку та наприкінцірозряджання) в акумуляторахпід час розряджання, °С; 0,01 — температурнийкоефіцієнтємності.

Якщообчисленадійснаємністьстановитиме не меншеніж 80 номінальної, то батарею треба зновузарядити й установити на автомобіль; якщоємність буде нижчою, то весь цикл слідповторити. Так само рекомендуєтьсядіяти й післязберіганнябатареїпонад 6 міс. і перед тривалимзберіганням.

Окиснення полюсних штирів призводить до збільшення опору в зовнішньомуколі й навіть до припинення струму. Для усуненнянесправності треба знятизіштирів наконечники проводів (затискачі), зачиститиштирі та затискачі й закріпитиостанні на штирях. Післяцьогоштирі та затискачіпотрібнозмастити тонким шаром технічноговазеліну.

Підтікання електроліту крізь тріщини в баці виявляють оглядом. Для усунення несправності батарею здають у ремонт. У разі вимушеноїтимчасовоїексплуатаціїбатареї з цієюнесправністюнеобхідноперіодичнододавати в несправне відділення бака електроліт, а не дистильовану воду.

Термінслужби та справністьакумуляторноїбатареїбагато в чомузалежатьвідсвоєчасного й правильного догляду за нею. Батарея має бути чистою, оскількизабрудненняїїповерхніпризводить до підвищеногосаморозрядження. Під час технічногообслуговування треба протертиповерхнюбатареї 10 %-ним розчиномнашатирного спирту абокальцинованоїсоди, післячоговитерти чистою сухою ганчіркою.

Під час заряджаннявнаслідокхімічноїреакціївиділяються гази, якізначнопідвищуютьтискусерединіакумуляторів. Тому вентиляційні отвори в пробках потрібнопостійнопрочищати тонким дротом.

• Оскількипід час роботибатареїутворюєтьсягримучий газ (сумішводню з киснем), то щобзапобігтивибуху, не можнаоглядати батарею з відкритим вогнем.

Періодично треба зачищатиштирі та затискачіпроводів. Через 2…2,5 тис. км пробігу, а в спеку через кожніп’ять—шість днівпотрібно перевіряти рівень електроліту крізь заливні отвори акумуляторів скляноютрубкою з внутрішнімдіаметром 3…5 мм. Стовпчикелектроліту в трубціпоказуєвисотуйогорівня над запобіжним щитком, яка маєстановити 10…15 мм (рис. 3.22, а) за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1_J117WLIVlUXCimR1qIEXfgDyvrN4VNf/view?usp=sharing.Рівеньелектролітуможнаперевірититакож чистою ебонітовоюабодерев’яноюпаличкою; не можна для цьогозастосовуватиметалевий стержень. У разізниженнярівнясліддолитидистильовану воду, а не електроліт, оскількипід час роботибатареї вода в електролітірозкладається й випаровується, а кислота залишається.

Слідперіодичноперевірятигустинуелектроліту (рис. 3.22, б)за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1_J117WLIVlUXCimR1qIEXfgDyvrN4VNf/view?usp=sharing., щобвизначитиступіньзарядженостіакумуляторноїбатареї (табл. 3.3)за посиланням:https://drive.google.com/file/d/1tBZHlTPFl1q_oW9iqMKyTkoVx3L5lYIB/view?usp=sharing. Для цього треба наконечник кислотоміраопустити у заливнийотвіракумулятора, засмоктатиелектроліт за допомогоюгумовоїгруші й за поділками ареометра, вміщеноговсерединускляноїколби, визначитигустинуелектроліту.

Для тривалогозберіганнябатареївзимку ЇЇ треба зняти з автомобіля, повністюзарядити й зберігати в сухому місці за температури не вищевід 0 й не нижчевід -ЗО °С, враховуючи, щочимнижча температура електроліту, тимменшесаморозрядженнябатареї (температура замерзанняелектролітугустиною 1,1 г/см3 дорівнює —7 °С>густиною 1,22 г/см3 становить -37 °С, а густиною 1,31 г/см3 дорівнює —66 °С).

Через кожні три місяці батарею треба підзаряджати для відновленняємності, втраченої на саморозрядження.

У разізберіганнябатареїбезпосередньо на автомобілі треба від’єднати проводи відполюснихштирів.

Ремонт системизапалювання.

Основнінесправності: • занадтопізнєабораннєзапалювання; • перебоїзапалювання в одному чикількохциліндрах; • повнеприпиненнязапалювання.

Пізнєзапалювання характеризуєтьсявтратоюпотужності й перегріваннямдвигуна, а раннє — втратоюпотужності та стуком у двигуні. Для усуненнянесправностіслідперевірити й, якщо треба, відрегулювати момент запалювання за допомогою октан-коректора.

Перебої в одному циліндрі найчастішеспричиняються:

несправністюсвічкизапалювання;

псуваннямізоляції проводу високоїнапруги, приєднаного до свічки;

поганим контактом цього проводу в наконечнику свічкиабо в гніздікришкирозподільника.

Перебої в кількохциліндрах можутьвиникативнаслідок:

псуванняізоляції центрального проводу високоїнапруги;

поганого його контакту в гніздікришкирозподільникаабо в затискачікотушкизапалювання;

несправності конденсатора;

обгорянняконтактівпереривника, неправильного зазору між ними абоперіодичногозамиканнярухомого контакту на масу через псуванняізоляції, тріщиникришкирозподільника та ротора.

До несправностейсвічки належать:

тріщиниізолятора;

обгорянняелектродівабонеправильний зазор між ними;

відкладання нагару на електродах.

Абизнайтинесправнусвічку, треба, запустивши двигун, на холостому ходу по черзівід’єднувативідсвічок проводи високоїнапруги (знімати наконечники). Якщо при цьомуперебої у двигунізбільшуються, то свічка, щоперевіряється, справна, а якщо робота двигуна не змінюється, то свічка несправна. Крім того, несправна свічка буде трохихолоднішою, ніжрешта.

Несправнусвічкупотрібновикрутити й післяочищенняелектродів, нижньоїчастиниізолятора та корпусу промити бензином й обдутистисненимповітрям. Для очищеннясвічоккращевикористовуватиспеціальнийпіскоструминнийапарат. Зазор міжелектродамисвічкиперевіряють круглим щупом і в разі потреби регулюють, установлюючийого в межах 0,5…0,7 мм (для кожного двигунавстановлюється заводом-виготовлювачем) підгинаннямбічногоелектрода.

Часта причина перебоїв у циліндрах — окиснення й обгорянняконтактівпереривника, які в цьомуразічинять великий опірпроходженню струму, внаслідокчогознижуються сила струму в первиннійобмотцікотушкизапалювання та напруга у вторинномуколі.

Якщо зазор між контактами переривникамалий, час перебуванняконтактів у розімкненомустанізменшується, й магнітне поле, яке створюєтьсяпервинноюобмоткою, не встигаєповністюзникнути.

Якщо зазор занадто великий, навпаки, час перебуванняконтактів у замкненомустанізменшується, і струм у первинномуколі не встигаєвідновлюватися до максимального значення. В обохвипадках у вториннійобмотцізменшуєтьсянапруга й можутьвиникатиперебої в циліндрах, особливо зізбільшеннямчастотиобертанняколінчастого вала. Обгоріліконтактипереривниказачищаютьнадфілем.

Ремонт стартера, звукового сигналу та контрольно-вимірювальнихприладів. До несправностей стартера належать: • ослабленнякріпленняпідвіднихпроводів;«спрацюванняабозабрудненнящіток і колектора; • окисненняконтактіввмикача; • обрив абозамикання в обмотках; • спрацювання деталей муфти вільного ходу та зуб’івшестірні.

Зазначенінесправностіпризводять до того, що стартер не працюєзовсімабо не розвиваєпотрібнихчастотиобертання й потужності, йогошестірня не з’єднуєтьсяіззубчастимвінцем маховика.

Ослаблені проводи слідзакріпити, забрудненийколектор — протертиганчіркою, змоченою бензином, абозачиститискляноюшкуркою, спрацьованіщітки — замінитиновими. Для усуненнярештинесправностей стартер знімають, розбирають і провадятьвідповідний ремонт.

Несправності звукового сигналу.

 • окисненняконтактів; • неправильнерегулювання; • замиканняабо обрив в обмотціелектромагніту.

У цихвипадках сигнал даєслабкий звук або не працюєзовсім.

Окисленіконтактислідзачиститинадфілем. Звук сигналу відновлюютьрегулюванням.

Несправностіпокажчиків температуриохолодноїрідини, тискуоливи та рівняпаливапризводять до неправильнихпоказівабоповноївідмовиприладів.

Несправніприладислідзамінитиновими.

 Майстер в/н  Чобіт В.М.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net