Профтехосвіта
  • slides
  • slides
  • slides
  • slides

Життєвий і творчий шлях Валерія Шевчука. Особливості світобачення та громадянська позиція митця.

Дюмен О. В.       Завдання з української літератури для учнів гр.№ 33

(згідно розкладу 16.03 20.03)

 18.03.2020р.

Тема. Життєвий і творчий шлях Валерія Шевчука. Особливості світобачення та громадянська позиція митця.

Підручник: Р.В.Мовчан, О.М.Авраменко, В.І.Пахаренко. Українська література. 11 клас. Рівень стандарту.

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Ukrliteratura_11klas_Movchan.pdf

Завдання:

  1. Прочитати  навчальний матеріал на стор. 309 – 317.
  2. Переглянути відео «Валерій Шевчук – наш сучасник»
  • Скласти тезисний план життєвого і творчого шляху В. Шевчука.

Завдання з української мови для учнів гр.№ 33

(згідно розкладу 16.03 20.03)

 18.03.2020р.

Тема.         Контрольний переказ із творчим завданням

                Переказ – це вид роботи з розвитку зв’язного мовлення, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом. За обсягом виділяють перекази стислі й докладні, за способом передачі тексту – усні і письмові, за метою проведення – контрольні й навчальні і за характером текстового матеріалу перекази поділяються на розповіді, описи й роздуми.

Памятка «Як правильно написати контрольний переказ»:

1. Уважно прослухайте текст для переказу.

2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і словосполучення, конкретні найменування (прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо).      

3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту.     

4. Під час повторного прослуховування тексту зробіть записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів і словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту тощо.

5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матеріалу переказу.

6. На чернетці напишіть стислий переказ тексту, підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, авторського задуму (роботу можна записувати як у повному, так і в скороченому варіанті). Виконайте на чернетці творче завдання  

7. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформлення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, розстановки розділових знаків.       

8. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, відповідно до норм української літературної мови     

9. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.

         Текст для переказу:

Мистецтво спілкування

       Як відомо, взаємини між людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншими жестами, але зазвичай це привітання, а далі йде вже весела розмова чи поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти – звуками, вчені – почуттями, то всі разом (а з ними і людство в цілому) послуговуються мовою слів як основним засобом виявлення думок. Звісно, навчитися думати неможливо, якщо не вміти говорити, і навпаки. Що ж потрібно, щоб оволодіти вмінням говорити? Напевно, замало знати мову, треба ще й свідомо розмовляти. Здавна людство намагається опанувати мистецтво спілкування. На основі багатовікового досвіду виробилися основні правила бесіди, а кожне нове покоління вносить свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет зазначив, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Він також наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. Чому? Тому що Бог дав людині один язик і пару вух.

       Відомим на Русі є «Повчання до дітей князя Володимира Мономаха» (початок XII століття), де дітям князів та дружинників при веденні бесіди рекомендувалося мовчати в присутності старших, слухати мудрих, з рівними собі й молодшими в любові перебувати, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою і небагато сміятися…

       У XVII столітті у Франції видано книгу, що згодом стала відомою по всій Західній Європі під назвою «Мистецтво галантних бесід», «Як стати людиною з добрими манерами». Дотримуючись приписів таких видань, багато поколінь оволоділи вміннями вести світську бесіду на вільні теми: про погоду, лови, перегони тощо.

      Простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником пропонує Дейл Карнегі: по-перше, для цього треба бути уважним слухачем від початку до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо набагато більше їх цікавлять власні проблеми, ніж ваші; по-друге, треба зрозуміти погляди співрозмовника. А якщо людина хоче дізнатись, як змусити людей уникати її, сміятися з неї поза очі або навіть зневажати її, то не треба ніколи нікого довго вислуховувати, а слід безперестанку говорити про себе самого. Коли з’являється певна думка в той момент, коли розмовляє співрозмовник, не варто чекати, поки він закінчить, задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину! Відразу ж треба перебити його на середині фрази! Підсумовуючи, Карнегі запевняє, що такі люди є нудними і невихованими, самозакоханими та самовпевненими, вони не стануть добрими співрозмовниками, бо не вміють слухати.

(За Т. Яценко; 357 слів)

Завдання:

  • напишіть переказ тексту, додавши самостійно складену кінцівку-роздум про своє розуміння спілкування. Відтворюючи зміст, використайте аргументи, що підтверджують тезу (крім наявних, можна навести приклади з життя, літератури, мистецтва). У самостійно створеній частині має бути те, що характеризує публіцистичний стиль, передусім поєднання логічних та емоційно-експресивних засобів. Дотримуйтеся послідовності роботи над переказом.

Критерії оцінювання контрольного переказу з творчим завданням:https://docs.google.com/document/d/1fdLc_ck4g6lJ9ECW8VUzotDJlz3ky9U9pdPfVcaHBBI/edit?usp=sharing

Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні

У  підрахунку  помилок:

2  негрубі  вважати  за  одну  помилку;

повторювані — за  одну;

однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки;

5  виправлень — 1  помилка.

План — не  враховується.

Для  творів.  Якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  середній,  то  +  1 бал  (або  — 1 бал).

Оцінюючи  письмові  роботи  (перекази,  твори),  враховують  наявність:

1)  орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  сумарно,  без  диференціації  (перша  позиція);

2) лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція).

Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином:  до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує  робота  закількістю  лексичних,  граматичних  і  стилістичних  помилок,  одержана  сума  ділиться  на  2:

  МО — 3  —  5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б.

  І +V      Л+Г+Ст.

  Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  балів,  набраних  за  зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  мовне  оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2:

З — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б.

  При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  бік  більшого  числа.

Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б.      МО — 3 — 5 : 8 б.    9 б.


Коментарі закриті.

Профтехосвіта

АДРЕСА ЛІЦЕЮ:
80316 м. Рава-Руська,
вул. 1-го Листопада, 6
Тел: 43-149
Email: rrlicey@ukr.net